Cerebelárna forma detskej mozgovej obrny

18.08.2022

Detskú mozgovú obrnu (DMO) definoval MUDr. Jozef Kraus, ako neprogresívne neurologické ochorenie vyvolané poškodením nezrelého mozgu. Cerebelárna forma tvorí 7 - 15 % prípadov DMO. Táto forma detskej mozgovej obrny sa samostatne nevyskytuje, vždy býva v pridruženej forme s iným typom DMO. Cerebelárna DMO väčšinou vzniká už v prenatálnom štádiu, teda v štádiu kým je matka dieťaťa gravidná.

V ranných štádiách ochorenia nachádzame hypotóniu svalov (→ oneskorený motorický vývoj), ataxiu trupu (nekoordinácia pohybov trupu), intenčný tremor (trasenie pri začatí pohybu) a hypermetriu (neodhadnutie vzdialenosti). Často je u detí ľahká mentálna retardácia, prípadne autizmus, v 30% sa objavuje epilepsia.

Svalová hypotónia nie je predurčením pre cerebelárnu formu DMO, môže sa z nej časom vyvinúť iný syndróm. Hypotónia je väčšinou prechodným štádiom. U dojčiat je relatívne hypotonické štádium fyziologické vo veku 2. až 5. mesiaca. S hypotóniou sa objavujú problémy s kĺbmi. Deti môžu byť schopné chôdze v ideálnom prípade v priebehu 2. až 3. roku života. Ťažšie formy v piatich až desiatich rokoch. V najťažších formách lokomócia nemusí byť dosiahnutá. Najväčším problémom býva kontrola posturálneho tonusu a rovnováhy v stoji. Často pri pádoch chýba obranná reakcia tela.

Najčastejšou pridruženou formou je cerebelárna diparéza. Zo začiatku je prítomná celková hypotónia, ktorá po 6. mesiaci prechádza do spastickej formy. Nachádzame spastické flekčné držanie. Zvýšené napätie najmä v triceps surae (lýtkový sval), chýba úchop nohy a vzniká pseudoklonus.

Viac o detskej mozgovej obrne a o fyzioterapeutických postupoch sa dočítate v článku https://www.fyziozin.eu/l/detska-mozgova-obrna/

Autor: ZinchenkoZdroje:

KOLAŘ, P. 2009. Rehabilitace v klinické praxi. Galén, 2009. 713s, ISBN 8072626574

KRAUS, J. 2004. Dětská mozková obrna. Grada. 2004. 348s, ISBN 8024710188