BLOG

Fyzioterapia Zinchenko

Mozog je úžasný orgán. Váži asi 1300g, má viac ako 100 miliárd neurónov, ktoré sú schopné prenášať informácie rýchlosťou viac ako 402 km za hodinu. Mozog je tiež veľmi zložitý orgán s množstvom rozdielnych častí, ktoré vykonávajú dôležité úlohy. Ľavá strana nášho mozgu ("logický mozog") riadi pravú stranu tela a je zodpovedná za úlohy ako...

Senzomotorika je zložená zo slov senzor- receptor a motorika- pohyb. Ide o cvičenie, pri ktorom dochádza k znásobeniu vzruchov do mozgu z rôznych receptorov. V dôsledku zvýšenej stimulácie mozgu dochádza k rýchlejšiemu psychomotorickému pokroku. Ľudský pohyb, myslenie, predstavy, vnímanie seba a prostredia sú navzájom úzko späté. Pohyb funguje na...

Detskú mozgovú obrnu (DMO) definoval MUDr. Jozef Kraus, ako neprogresívne neurologické ochorenie vyvolané poškodením nezrelého mozgu. Cerebelárna forma tvorí 7 - 15 % prípadov DMO. Táto forma detskej mozgovej obrny sa samostatne nevyskytuje, vždy býva v pridruženej forme s iným typom DMO. Cerebelárna DMO väčšinou vzniká už v prenatálnom štádiu,...

Skolióza je definovaná ako zakrivenie chrbtice v rozsahu 11° a viac. Chrbtica je vybočená vo všetkých rovinách- zrotovaná. Stavce bývajú deformované. Pri vizualizácii nachádzame na jednej strane chrbta vyvýšeninu- konkávitu a na druhej plochú časť- konvexitu.

Príjem kvalitnej potravy je nevyhnutný pre našu existenciu. Zdravá výživa prestavuje primeranú a vyváženú stravu kombinovanú s pravidelnou fyzickou aktivitou. Nezdravá výživa vedie k poruchám imunity, zníženiu výkonnosti a celkovému narušeniu telesného, a duševného zdravia. Stravovanie musí zodpovedať zdravotnému stavu, veku a fyzickej záťaži....

"Bolesť je nepríjemný pocit alebo emocionálny zážitok spojený so skutočným alebo potenciálnym poškodením tkaniva, alebo popisovaný termínmi takéhoto poškodenia."

Slovo fyzioterapia pozostáva z výrazov, fyzikálny a liečba=terapia. Historický pôvod slova je z gréckeho φυσις physis- prírodnéa θεραπεία therapeia- liečba.

Bolesť chrbta

06.08.2022

Bolesť chrbta je jednou z najfrekventovanejších príčin návštevy lekára a aj najčastejšou príčinou pracovnej neschopnosti. Odborné pomenovanie pre bolesť chrbta- vertebrogénny algický syndróm alebo vertebroalgický syndróm (VAS). Príčin vzniku je mnoho: nefyziologické držanie tela, oslabené svalové skupiny, vývojové vady na chrbtici, panve alebo...

Manuálna terapia je odborný liečebný koncept, ktorý diagnostikuje stav pacienta a následne poskytuje terapiu pre zlepšenie zdravotného stavu. Historicky siaha až k Hippokratesovi (500 pnl). Regionálne varianty na pomenovanie manuálnej liečby: osteopatia, chiropraxia, naprapatia, Dornova terapia, mäkké techniky, mobilizačné techniky, manuálne...

Cievna mozgová príhoda (CMP) sa radí medzi kardiovaskulárne ochorenia. V Európe postihuje približne 9,6 miliónov ľudí. Vďaka technologickým pokrokom medicíny a vyššej kvalite lekárskej starostlivosti prežíva stále viac pacientov. Z tohto dôvodu je potrebné zabezpečiť kvalitnú rehabilitačnú starostlivosť, ktorá pomôže k návratu do bežného života.