Fyzioterapia na Slovensku a vo svete

06.08.2022

Slovo fyzioterapia pozostáva z výrazov, fyzikálny a liečba=terapia. Historický pôvod slova je z gréckeho φυσις physis- prírodnéa θεραπεία therapeia- liečba.

Ide o typ liečby alebo terapie v oblasti zdravia, ktorý pozostáva zo súboru metód, techník a akcií uplatňovaných prostredníctvom fyzikálnych činiteľov na liečenie, a prevenciu chorôb. Fyzioterapia patrí do súčasti rehabilitácie, pričom rehabilitácia je multidisciplinárnejšia. Fyzioterapia má jednotné jadro, no napriek tomu existujú určité odlišnosti medzi krajinami, v ktorých sa praktizuje. Napríklad, už len názov fyzioterapia nie je pre všetky štáty jednotný. V USA a Japonsku je skôr zaužívaný tvar physical therapy, teda fyzikálna terapia a fyzioterapeut je fyzikálny terapeut. Juhoamerické krajiny najčastejšie používajú označenie kinezioterapia (kinezio = pohyb).

World Confederation for Physical Therapy WCPT zhromaždila informácie od svojich členských organizácií, ktoré ukazujú na ďalšie odlišnosti. Na Slovensku, v Čechách a Veľkej Británii ide prevažne o ženskú profesiu. Úplným opakom je Belgicko, Japonsko alebo Srí Lanka. Odlišné čísla ukazujú počet fyzioterapeutov (mužov aj žien) v rôznych štátoch. Niektoré krajiny majú k dispozícii 1000-krát viac fyzioterapeutov ako iné. Pomer fyzioterapeutov k populácii sa pohybuje od najvyššieho počtu od 1 do 354 ľudí vo Fínsku, po najnižšiu hodnotu od 1 do 530 375 v Malawi. Vzdelávací systém má tiež odlišnosti. U nás na Slovensku je systém štúdia nasledovný. Po zložení maturitnej skúšky je možné nastúpiť na vyššie odborné vzdelanie- diplomovanýfyzioterapeut,ide onadstavbové štúdium. Trvá 3 roky, je možné ho absolvovať na zdravotníckej škole. Vysoko školské vzdelanie je na úrovni: Bc., Mgr., PhDr. a PhD štúdia. Bakalárske štúdium sa uskutočňuje v dennej forme po dobu 3 rokov a v externej po dobu 4 rokov. Ukončenie štúdia spočíva v absolvovaní predmetov, napísaním a obhájením bakalárskej práce, absolvovaním štátnej praktickej a ústnej skúšky. Magisterské štúdium sa uskutočňuje v dennej forme po dobu 2 rokov a v externej forme 3 roky. Úspešné ukončenie druhého stupňa vysokoškolského vzdelania v odbore fyzioterapia spočíva v absolvovaní predmetov, napísaním a obhájením diplomovej práce, absolvovaním štátnej praktickej a ústnej skúšky. Doktorandské štúdium- výučba prebieha individuálne. Štúdium sa zameriava okrem fyzioterapeutického a medicínskeho konceptu najmä na realizovanie výskumu. Povinnosťou zdravotníckeho pracovníka zo zákonu je celoživotné vzdelávanie. Jednou z možností je postgraduálne štúdium. Podobný systém je aj v Čechách. Na Ukrajine sa študuje bakalársky stupeň 4 roky, potom nasledujú 2 roky štúdia na magisterský titulu. V roku 2014 bol zrušený titul specialista, ktorý bol medzi bakalárom a magistrom. Vo Veľkej Británii je minimom trojročný bakalársky titul, v Nigérii päťročný bakalársky titul. V USA a Kanade je to magisterský, so štandardnou kvalifikáciou v USA a odborný doktorát.

Vykonávanie fyzioterapie mimo Slovenskej republiky si väčšinou vždy vyžaduje byť zapísaný v určitom type organizácie alebo združenia daného štátu. Na Slovensku je to komora fyzioterapeutov, v Británii štátny register, v Írsku- Irish Society of Sub Committee. V USA a Austrálii je potrebné zložiť licenčnú skúšku, a splniť rôzne požiadavky, ktoré sa môžu štát od štátu meniť. Na Novom Zélande je potrebné byť zaregistrovaný v Physotherapy Board of New Zeland. Našimi fyzioterapeutmi veľmi obľúbená Saudská Arábia má podmienku byť zaregistrovaný v Saudi Commission of Health Specialities a zložiť kvalifikačné skúšky.

Autor: ZinchenkoZdroje:

GOGELOVÁ, H. 2011. Angličtina pro fyzioterapeuty, Grada Publishing a.s.. 2011. 314s. ISBN 978- 80-247-3531-3

KOLÁŘ, P. 2009. Rehabilitace v klinické praxi. Galén. 2009. 714s. ISBN 38964892

SKYLES, C. 2014. In perspective: Window on the world - physiotherapy differs from country to country. Frontline the physiotherapy magazine for CSP members. 19-November 2014. issue 20.