Integratívné senzomotorické cvičenie

28.08.2022

        Senzomotorika je zložená zo slov senzor- receptor a motorika- pohyb. Ide o cvičenie, pri ktorom dochádza k znásobeniu vzruchov do mozgu z rôznych receptorov. V dôsledku zvýšenej stimulácie mozgu dochádza k rýchlejšiemu psychomotorickému pokroku. Ľudský pohyb, myslenie, predstavy, vnímanie seba a prostredia sú navzájom úzko späté. Pohyb funguje na základe vnímania taktilných, vibračných a motorických pocitov cez zmyslové analyzátory.

Senzomotorické aktivity sú dôležité pre rozvoj:

  • akustického vnímania: poznávanie, rozpoznávanie a vytváranie rôznych zvukov
  • optického vnímania: pozorovanie okolia, prezeranie knižiek, vnímanie farieb
  • hmatového vnímania: uchopenie, ohmatávanie pri skúmaní predmetu; poznávanie povrchov: mäkký, tvrdý, drsný, studený, teplý, jemný, chlpatý, hladký
  • rozumového vnímania: pamäť, vzťahy a informácie o okolitom svete
  • motorického vnímania: jemná motorika: navliekanie, krčenie a trhanie papiera, vkladanie a stavanie kociek na seba; hrubá motorika: chôdza, beh, skákanie

Hlavný zmysel integratívneho senzomotorického cvičenia spočíva v tom, že vychádza v ústrety potrebe dieťaťa hrať sa a popri tom sa dieťa učí. Dieťa sa učí vnímať veci a javy najkomplexnejšie vtedy, keď je do činnosti zapojených čo najviac zmyslov. Preto rozoznávame napríklad cvičenie zvukovo-motorické, kinesteticko- motorické, zrakovo- motorické. V praxi to využívame pri rôznych aktivitách, ktoré podporujú rozvoj zmyslových, pamäťových a motorických funkcií. Detský mozog je plastický, hovoríme o takzvanej plasticite mozgu, preto sú deti schopnejšie rýchlejšieho učenia a osvojovania potrebných pohybov.

Rozdelenie senzomotorických aktivít na hry:

  • dotykové: uchopenie, ohmatávanie predmetov
  • motorické: hádzanie predmetov, manipulácia s predmetom, lokomočné hry (prekážkový chodník)
  • sluchové: bubnovanie, zvonenie, napodobňovanie zvukov
  • zrakové: hry so zrkadlom, so svetlom, hry s výraznými farebnými predmetmi
  • čuchové: poznávanie a rozoznávanie vôni

V integračnom senzomotorickom cvičení spájame prvky fyzioterapie a arteterapie, rozvíjame jemnú motoriku, psychomotorický vývoj, vytvárame kreatívne veci a hlavne sa zabávame, a učíme nové veci.


Autor: Zinchenko


Možnosť objednania sa na integračné senzomotorické cvičenie:Zdroje:

HOESCH, U., DING, H.: Sensomotorisches Vorschulprogramm fur behinderte Kinder. Heidelberg, J. Groos, V. 1978.

JANÁKOVÁ, L.: Rozvíjanie senzomotorických schopností. Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 26, 1992, č. 3, s. 1-3.